PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
B. Samenstelling Bestuur Diaconie B. Samenstelling Bestuur Diaconie
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
De Protestantse streekgemeente De Slachsang is een samenvoeging van de Protestantse gemeente De Slachsang te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente De Slachsang te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente De Slachsang te Boazum. De diaconie maakt deel uit van de kleine kerkenraden (in elk van deze 3 gemeentes) en de overkoepelende (grote) kerkenraad van de Protestantse streekgemeente De Slachsang.

Naast het diaconale werk heeft de diaken ook zitting in het moderamen. Het moderamen denkt en en zet de bestuurlijke lijnen uit. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, daarbij gebruik makend van de signalen die zij krijgen uit de verschillende wijken en kerken. Een belangrijk onderdeel van het bestuur is uiteraard de financiële verantwoordelijkheid die de diaconie heeft. Conform afspraken worden jaarlijks vooraf een begroting en een collecterooster opgemaakt en achteraf als verantwoording een financiële jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag.  Waar mogelijk worden deze gezamenlijk opgesteld. Hierbij blijft het uitgangspunt dat vermogensvorming geen doel op zich is voor de diaconieën gehandhaafd
 
Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.