PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
C. Doelstelling / Visie Diaconie C. Doelstelling / Visie Diaconie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
   
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
   
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Kernbegrippen in het diaconaat
Het uitvoeren van het diaconale werk bestaat uit:
 • Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.
 • Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
 • Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.
 • De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
 • Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
 • Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.
De taken van een diaken
Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk.
 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard
Diaken en de gemeente
De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. Zie Artikel X, lid 2 van de Kerkorde. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.
De diakonie organiseert in samenwerking met de Zendingscommissie één maal per jaar een sobere maaltijd en rond de Kerst een Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden.

De diaken in de kerkenraad
De diaken maakt deel uit van de kerkenraad. De diakenen maken met elkaar diaconaal beleid. Diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.