PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
D. Beleidsplan Diaconie D. Beleidsplan Diaconie
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
We willen, met de bijbel als leidraad, in de dorpen een levende gemeente van Jezus Christus zijn met een open hart en met open handen.
 
Hulp aan Personen
Mensen vragen de diaconie om hulp omdat zij niet kunnen rondkomen of hun problemen niet zelfstandig kunnen oplossen. De diaconie kan dan helpen.

Als regel geldt: Als het kan, verwijs dan door. Help alleen als er geen andere helper is.
 • Onderzoek eerst of anderen kunnen helpen. Misschien kan een professionele instantie helpen, zijn er voorzieningen waar men een beroep op kan doen of, in het geval van financiële nood, is er een gift of renteloze lening mogelijk.
 • Als een diaconie geld geeft of uitleent, is dat incidenteel en nooit bedoeld als structurele aanvulling op iemands maandinkomen.
Hulp aan Organisaties
Diaconieën krijgen ook financiële hulpaanvragen van (lokale) instellingen of projecten.

Lokale aanvragen
Iedere diaconie kan natuurlijk zelf kiezen welke lokale organisaties ze wil steunen. Het is verstandig om stil te staan bij de onderstaande vragen:
 1. Is het een diaconaal project(*) gericht op “mensen zonder helper” of op “mensen wiens rechten worden geschonden”?
 2. Zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie?
 3. Komt het werk van de instelling ook ten goede aan mensen die niet verbonden zijn aan een kerk?
 4. Past een gift aan deze instelling in de begroting en in het diaconaal beleid?

  Als bovenstaande vragen met ja beantwoord kunnen worden, geef dan nog antwoord op de laatste vraag:
   
 5. Moet de diaconie een (voorbeeld-)gift geven, of kan de gemeente opgeroepen worden om te geven (extra collecte)?

  Als de vragen 1 t/m 4 niet met ja beantwoord kunnen worden, dan kan het college in haar vergadering alsnog besluiten tot een sympathie-bijdrage.
Regionale en provinciale aanvragen
Het gebeurt dat regionale en provinciale organisaties de diaconie aanschrijven met verzoeken om steun. Deze aanvragen worden doorverwezen naar de Bijdragen Advies Commissie van de Protestantse Kerken in Friesland. De penningmeester ontvangt ieder jaar in juni een Provinciaal Bijdragenadvies van deze commissie. Dit advies wordt door de penningmeester(s) verwerkt in het concept collecterooster. Dit concept collecterooster wordt in het najaar aan de vergadering voorgelegd ter goedkeuring. De vergadering stelt vervolgens het collecterooster voor het komende jaar vast.

Landelijke aanvragen (dus van buiten de regio/provincie)
Deze aanvragen worden altijd doorverwezen naar Kerk in Actie.
Kerk in Actie geeft hen, namens de diaconieën, zo nodig een bijdrage.
Kerk in actie rekent hierbij op de onvoorwaardelijke steun van de diaconieën.
 
Activiteitenprogramma
Ieder jaar stellen we het boekje ”vorming en toerusting" samen, een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in de gemeente waaraan deelgenomen kan worden. In het kerkblad “de Frissel” vindt u onder andere verslagen en de activiteitenagenda. Bij "Verslag activiteiten" vindt u een overzicht.
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.