PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
Diaconie Diaconie
 

 
Naam ANBI : Diaconie van de Protestantse Gemeente te Boazum
Telefoonnummer : 0515 756 090
RSIN / Fiscaal nummer : 824126403
KvK-nummer 76411885
Website adres : deslachsang.nl
E-mail : scriba@deslachsang.nl
Scriba postadres : De Strikel 14
Scriba postcode : 8604 VV
Scriba plaats : Sneek

De Protestantse streekgemeente te Boazum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de protestantse streekgemeente De Slachsang.

De Protestantse Gemeente te Boazum maakt deel uit van de Protestantse Streekgemeente De Slachsang.

De Protestantse Streekgemeente De Slachsang is een samenvoeging van de Protestantse gemeente te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente te Boazum. In totaal telt de streekgemeente 432 leden, waaronder 122 belijdenden leden en 196 doopleden.

De drie diaconiën werken samen als één diaconie met 'één financiële verantwoording welke onder Boazum is geplaatst.
 
Onze kerk wil een warme gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, meelevend en randkerkelijk, belijdend lid en dooplid, zich thuis voelt. We streven er naar de saamhorigheid te bevorderen, met aandacht voor de directe naaste omgeving, en een podium te zijn voor levensvragen voor de verschillende groepen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
De Protestantse streekgemeente De Slachsang is een samenvoeging van de Protestantse gemeente De Slachsang te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente De Slachsang te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente De Slachsang te Boazum. De diaconie maakt deel uit van de kleine kerkenraden (in elk van deze 3 gemeentes) en de overkoepelende (grote) kerkenraad van de Protestantse streekgemeente De Slachsang.

Naast het diaconale werk heeft de diaken ook zitting in het moderamen. Het moderamen denkt en en zet de bestuurlijke lijnen uit. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, daarbij gebruik makend van de signalen die zij krijgen uit de verschillende wijken en kerken. Een belangrijk onderdeel van het bestuur is uiteraard de financiële verantwoordelijkheid die de diaconie heeft. Conform afspraken worden jaarlijks vooraf een begroting en een collecterooster opgemaakt en achteraf als verantwoording een financiële jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag. Hierbij werken de diaconiën van de 3 gemeenten samen als één diaconie. De financiële verantwoording van deze gezamenlijke diaconie is ondergebracht bij de Protestantse Gemeente te Boazum. Hierbij blijft het uitgangspunt dat vermogensvorming geen doel op zich is voor de diaconieën gehandhaafd
 
Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).


Doelstelling en Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
   
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
   
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Kernbegrippen in het diaconaat
Het uitvoeren van het diaconale werk bestaat uit:
 • Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.
 • Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
 • Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.
 • De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
 • Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
 • Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.
De taken van een diaken
Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk.
 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard
Diaken en de gemeente
De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. Zie Artikel X, lid 2 van de Kerkorde. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.
De diakonie organiseert in samenwerking met de Zendingscommissie één maal per jaar een sobere maaltijd en rond de Kerst een Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden.

De diaken in de kerkenraad
De diaken maakt deel uit van de kerkenraad. De diakenen maken met elkaar diaconaal beleid. Diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen.


Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
We willen, met de bijbel als leidraad, in de dorpen een levende gemeente van Jezus Christus zijn met een open hart en met open handen.
 
Hulp aan Personen
Mensen vragen de diaconie om hulp omdat zij niet kunnen rondkomen of hun problemen niet zelfstandig kunnen oplossen. De diaconie kan dan helpen.

Als regel geldt: Als het kan, verwijs dan door. Help alleen als er geen andere helper is.
 • Onderzoek eerst of anderen kunnen helpen. Misschien kan een professionele instantie helpen, zijn er voorzieningen waar men een beroep op kan doen of, in het geval van financiële nood, is er een gift of renteloze lening mogelijk.
 • Als een diaconie geld geeft of uitleent, is dat incidenteel en nooit bedoeld als structurele aanvulling op iemands maandinkomen.
Hulp aan Organisaties
Diaconieën krijgen ook financiële hulpaanvragen van (lokale) instellingen of projecten.

Lokale aanvragen
Iedere diaconie kan natuurlijk zelf kiezen welke lokale organisaties ze wil steunen. Het is verstandig om stil te staan bij de onderstaande vragen:
 1. Is het een diaconaal project(*) gericht op “mensen zonder helper” of op “mensen wiens rechten worden geschonden”?
 2. Zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie?
 3. Komt het werk van de instelling ook ten goede aan mensen die niet verbonden zijn aan een kerk?
 4. Past een gift aan deze instelling in de begroting en in het diaconaal beleid?

  Als bovenstaande vragen met ja beantwoord kunnen worden, geef dan nog antwoord op de laatste vraag:
   
 5. Moet de diaconie een (voorbeeld-)gift geven, of kan de gemeente opgeroepen worden om te geven (extra collecte)?

  Als de vragen 1 t/m 4 niet met ja beantwoord kunnen worden, dan kan het college in haar vergadering alsnog besluiten tot een sympathie-bijdrage.
Regionale en provinciale aanvragen
Het gebeurt dat regionale en provinciale organisaties de diaconie aanschrijven met verzoeken om steun. Deze aanvragen worden doorverwezen naar de Bijdragen Advies Commissie van de Protestantse Kerken in Friesland. De penningmeester ontvangt ieder jaar in juni een Provinciaal Bijdragenadvies van deze commissie. Dit advies wordt door de penningmeester(s) verwerkt in het concept collecterooster. Dit concept collecterooster wordt in het najaar aan de vergadering voorgelegd ter goedkeuring. De vergadering stelt vervolgens het collecterooster voor het komende jaar vast.

Landelijke aanvragen (dus van buiten de regio/provincie)
Deze aanvragen worden altijd doorverwezen naar Kerk in Actie.
Kerk in Actie geeft hen, namens de diaconieën, zo nodig een bijdrage.
Kerk in actie rekent hierbij op de onvoorwaardelijke steun van de diaconieën.
 
Activiteitenprogramma
Ieder jaar stellen we het boekje ”vorming en toerusting" samen, een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in de gemeente waaraan deelgenomen kan worden. In het kerkblad “de Frissel” vindt u onder andere verslagen en de activiteitenagenda. Bij "Verslag activiteiten" vindt u een overzicht.


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via onderstaande link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Sobere maaltijd
De diaconie organiseert in samenwerking met de Zendingscommissie één maal per jaar een sobere maaltijd

Kerstviering
Rond de Kerst organiseert de diaconie een Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden


Voorgenomen Bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte Staat van Baten en Lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Diaconie van de Protestantse gemeente te Boazum
   begroting 2022  rekening 2021 rekening 2020
       
Opbrengsten en Baten      
Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen  €                100  €                 80  €              181
Door te zenden collecten en giften  €             3.900  €            2.777  €           2.752
Totaal baten A  €             4.000  €            2.857  €           2.933
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €                    -  €               546  €                50
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €                  70  €               261  €                71
Kosten beheer, administratie en archief  €                296  €               297  €              296
Rentelasten/bankkosten  €                120  €               119  €              119
Diaconaal werk plaatselijk  €                600  €               649  €           1.263
Diaconaal werk regionaal/landelijk  €                350  €            1.100  €              885
Diaconaal werk wereldwijd  €                500  €            1.848  €                  -
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €             1.925  €                   -  €           2.755
Totaal lasten A  €             3.861  €            4.820  €           5.439
       
Operationeel resultaat (A)  €                139  €          -1.963  €         -2.506
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €                    -  €                   -  €              137
Incidentele lasten  €                    -  €                   -  €                  -
Incidentele baten en lasten (B)  €                    -  €                   -  €              137
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  €                139 €           -1.963 €          -2.369
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves  €                   -  €                   -  €                  0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €                   -  €                   -  €                  -
Toevoegingen bestemmingsreserves  €                   -  €                   -  €                  -
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €                   -  €                   -  €                  -
Tot. mutaties best. reserves/-fondsen (C)  €                   -  €                   0  €                  0
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €               139  €           -1.963  €          -2.369
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.