PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
H. Verkorte Staat van baten en lasten met toelichting Boazum H. Verkorte Staat van baten en lasten met toelichting Boazum
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Protestantse gemeente De Slachsang te Boazum
   begroting 2018  rekening 2018 rekening 2017
Opbrengsten en Baten      
       
Opbrengsten onroerende zaken  €            43.500  €          23.381  €         31.776
Opbrengsten uit rente en dividenden  €              3.000  €            3.862  €           3.902
Opbrengsten levend geld  €            14.000  €          16.888  €         12.480
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €              3.300  €          16.504  €           3.323
Totaal baten  €            63.800  €          60.635  €         51.481
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €           28.998  €           33.129  €         19.223
Kosten overige eigendommen en inventarissen  €             2.500  €            3.547  €         10.614
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €             8.000  €            6.600  €           6.793
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €                    -  €               656  €           2.075
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €             2.170  €            2.100  €           2.969
Salarissen en vergoedingen  €           12.500  €          12.093  €         12.102
Kosten beheer, administratie en archief  €             2.755  €            5.683  €           2.903
Rentelasten/bankkosten  €                200  €               778  €              393
Totaal lasten  €            57.123  €          64.586  €         57.072
       
Saldo baten - lasten  €             6.677  €           -3.951  €         -5.591
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €                   -  €            1.049  €                  -
Incidentele lasten  €                   -  €           -1.768  €                  -
Totaal incidentele baten en lasten  €                   -  €              -719  €                  -
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen  €                   -  €                   -  €                 -
Toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen  €           -7.000  €           -3.323  €                   -
Tot. mutaties best. reserves/-fondsen  €           -7.000  €           -3.323  €                   -
       
Resultaat  €              -323  €           -7.993  €           -5.591

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.