PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
H. Verkorte Staat van baten en lasten met toelichting Lytsewierrum H. Verkorte Staat van baten en lasten met toelichting Lytsewierrum

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Protestantse gemeente De Slachsang te Lytsewierrum
  begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
baten      
       
baten onroerende zaken  €            17.000  €          17.955  €         17.904
rentebaten en dividenden  €              2.000  €            1.174  €           2.014
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                    -  €                   -  €                   -
bijdragen levend geld  €              5.680  €            9.941  €           9.632
door te zenden collecten  €                    -  €                   -  €                  -
subsidies en bijdragen  €                 200  €            2.265  €           2.265
totaal baten  €            24.880  €          31.334  €         31.814
       
lasten      
lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €             5.300  €            7.558  €           9.332
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                    -  €               738  €              723
afschrijvingen  €                    -  €                    -  €                  -
pastoraat  €             7.000  €            6.559  €           6.559
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                700  €               174  €           1.721
verplichtingen/bijdragen andere organen  €             1.480  €            2.076  €           1.224
salarissen  €                500  €               261  €                25
kosten beheer en administratie  €             2.150  €            1.387  €           1.128
rentelasten/bankkosten  €                125  €               128  €              178
Diaconaal werk plaatselijk  €                    -  €                   -  €                  -
Diaconaal werk regionaal  €                    -  €                   -  €                  -
Diaconaal werk wereldwijd  €                    -  €                   -  €                  -
totaal lasten  €            17.255  €          18.891  €         20.888
       
Saldo baten - lasten  €             7.625  €          12.444  €         10.926
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                    -  €           12.200-  €           9.700-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                    -  €                   -  €                  -
streekgemeenten                        -                       -                      -
aandeel in lasten federatie  €                    -  €                   -  €                  -
overige lasten en baten  €                400  €               191-  €           1.154-
totaal  €                400  €          12.391-  €         10.854-
       
       
Resultaat  €             8.025  €                 53  €               72

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.