PKN
Protestantse streekgemeente De Slachsang
 
H. Verkorte Staat van baten en lasten met toelichting Lytsewierrum H. Verkorte Staat van baten en lasten met toelichting Lytsewierrum
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Protestantse gemeente De Slachsang te Lytsewierrum
  begroting 2018 rekening 2018 rekening 2017
Opbrengsten en Baten      
       
Opbrengsten onroerende zaken  €            17.000  €          20.454  €         19.194
Opbrengsten uit rente en dividenden  €                 500  €                 35  €              304
Opbrengsten levend geld  €              4.680  €            6.546  €           8.360
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €                 200  €            2.265  €           2.265
Totaal baten  €            22.380  €          29.300  €         30.122
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €             5.300  €           78.051  €           6.961
Kosten overige eigendommen en inventarissen  €                    -  €               934  €              742
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €             6.600  €            8.392  €           7.730
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €                700  €               609  €              816
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €             1.480  €            1.383  €           1.394
Salarissen en vergoedingen  €                500  €               435  €              436
Kosten beheer, administratie en archief  €             2.150  €            1.070  €           1.238
Rentelasten/bankkosten  €                125  €               125  €              131
Totaal lasten  €            16.855  €          91.000  €         19.447
       
Saldo baten - lasten  €             5.525  €         -61.700  €         10.675
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €                   -  €                  -  €                  -
Incidentele lasten  €                   -  €                  -  €                  -
Totaal incidentele baten en lasten  €                   -   €                 -  €                  -
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves/-fondsen  €                   -  €          66.750  €                 -
Toevoegingen bestemmingsreserves/-fondsen  €                   -  €           -5.000  €        -10.670
Tot. mutaties best. reserves/-fondsen  €                   -  €         -61.750  €        -10.670
       
Resultaat  €             5.525  €                 50  €                 5

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.