PKN
Protestantse gemeente De Slachsang
 
Gemeente Gemeente
 

 
Naam ANBI : Protestantse Gemeente De Slachsang te
Boazum-Britswert-Easterwierrum-Lytsewierrum-Rien-Wiuwert 
Telefoonnummer : 0515 756 090
RSIN / Fiscaal nummer : 865754780
KvK-nummer 91736269
Website adres : deslachsang.nl
E-mail : scriba@deslachsang.nl
Scriba postadres : De Strikel 14
Scriba postcode : 8604 VV
Scriba plaats : Sneek

De Protestantse gemeente De Slachsang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
De protestantse gemeente De Slachsang is een fusie van de Protestantse gemeente te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente te Boazum. In totaal telt de gemeente 327 leden, waaronder 80 belijdenden leden en 157 doopleden.
 
Onze kerk wil een warme gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, meelevend en randkerkelijk, belijdend lid en dooplid, zich thuis voelt. We streven er naar de saamhorigheid te bevorderen, met aandacht voor de directe naaste omgeving, en een podium te zijn voor levensvragen voor de verschillende groepen.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Boazum.
 
De Protestantse Gemeente te Boazum maakt deel uit van de Protestantse Streekgemeente De Slachsang.

De Protestantse Streekgemeente De Slachsang is een samenvoeging van de Protestantse gemeente te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente te Boazum. In totaal telt de streekgemeente 432 leden, waaronder 122 belijdenden leden en 196 doopleden.
 
Onze kerk wil een warme gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, meelevend en randkerkelijk, belijdend lid en dooplid, zich thuis voelt. We streven er naar de saamhorigheid te bevorderen, met aandacht voor de directe naaste omgeving, en een podium te zijn voor levensvragen voor de verschillende groepen.
 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
De Protestantse gemeente De Slachsang is een fusie van de Protestantse gemeente De Slachsang te Lytsewierrum, waartoe ook Rien en een deel van Reahûs behoren, de Protestantse gemeente De Slachsang te Britswert-Wiuwert-Easterwierrum en de Protestantse gemeente De Slachsang te Boazum.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

De diaconiën van de 3 gemeenten werkten al samen als één diaconie. De fusie heeft dit geformaliseerd.


Doelstelling en Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
     
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
     
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link : Beleidsplan De Slachsang
 
We willen, met de bijbel als leidraad, in de dorpen een levende gemeente van Jezus Christus zijn met een open hart en met open handen.
 
Kerkdiensten
De kerkdiensten worden vermeld in kerkblad “de Frissel” en huis-aan-huis blad “op ‘e Skille”.
De kerkdiensten staan ook op de website : deslachsang.nl/kerkdiensten
 
Activiteitenprogramma
Ieder jaar stellen we het boekje ”vorming en toerusting" samen, een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in de gemeente waaraan deelgenomen kan worden. In het kerkblad “de Frissel” vindt u onder andere verslagen en de activiteitenagenda. Bij "Verslag activiteiten" vindt u een overzicht.


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via onderstaande link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Huisbezoek
Omzien naar elkaar en onderling contact is van groot belang in onze kerkelijke gemeenschap en in het dorp waar wij wonen: elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek zijn, naar elkaar luisteren. Door ouderlingen en predikanten wordt op verschillende manieren het contact in de gemeente onderhouden. Er bestaat de mogelijkheid voor een gesprek in een grotere kring (groothuisbezoek) en er is de mogelijkheid voor persoonlijk bezoek.

In de Slachsang worden regelmatig bezoeken gebracht door leden van de kerkenraad, enkele andere bezoekers en de predikant. Er worden bezoeken gebracht vanwege ziekte, rouw, persoonlijke problemen, maar ook bij vreugde vanwege een geboorte of jubileum. Ook worden er bezoeken gebracht bij mensen die nieuw ingekomen zijn in de gemeente. En daarnaast worden bezoeken afgelegd zonder directe aanleiding, om het contact te onderhouden.
 
Voorgenomen Bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte Staat van Baten en Lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Protestantse gemeente De Slachsang
   begroting 2024  rekening 2023 rekening 2022
       
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken  €          148.585  €        149.785  €       153.919
Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen  €            27.735  €          26.977  €         27.941
Bijdragen van leden en anderen  €            19.700  €          24.915  €         21.613
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €            57.114  €            6.687  €         24.666
Totaal baten A  €          253.134  €        208.364  €       228.139
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €         193.963  €          67.225  €       220.240
Kosten overige eigendommen en inventarissen  €           25.137  €          14.155  €         20.706
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.  €                    -  €               200  €              259
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €           14.896  €          86.800  €         86.689
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €             3.150  €            4.950  €           3.048
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €           10.472  €          14.500  €           9.727
Salarissen en vergoedingen  €             8.201  €            9.955  €           7.566
Kosten beheer, administratie en archief  €           11.601  €          16.375  €         14.012
Rentelasten/bankkosten  €             1.437  €            1.490  €           1.665
Totaal lasten A  €         268.857  €        215.650  €       363.912
       
Operationeel resultaat (A)  €          -15.723  €           -7.286  €      -135.773
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €             8.000  €            8.000  €         49.955
Incidentele lasten  €          -12.058  €         -11.500  €        -33.764
Incidentele baten en lasten (B)  €            -4.058  €          -3.500  €         16.191
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  €          -19.781 €          -10.786 €       -119.582
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
Onttrekkingen bestemmingsreserves  €           11.078  €          11.078  €         58.170 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €                    -  €                   -  €                  -
Toevoegingen bestemmingsreserves  €                    -  €                   -  €                  -
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €                    -  €                   -  €                  -
Tot. mutaties best. reserves/-fondsen (C)  €           11.078  €          11.078  €         58.170
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €            -8.703  €               292  €        -61.412

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 
 
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.