PKN
Protestantse gemeente De Slachsang
 
Beleidsplan Beleidsplan

Wie zijn wij?
Protestantse gemeente De Slachsang te Boazum, Britswert, Easterwierrum, Lytsewierrum, Rien en Wiuwert bestaat sinds 17 september 2023. Het is een samenvoeging van de Hervormde gemeente Lytsewierrum/Rien, de protestantse gemeente van Boazum, de protestantse gemeente van Britswert, Wiuwert en Easterwierrum. Sinds 1 januari 2002 gingen deze gemeenten al door het leven als Streekgemeente De Slachsang. Qua oppervlakte is De Slachsang al met al een forse gemeente. Het ledenaantal van De Slachsang is 358.

Onze kerken
De Protestantse gemeente De Slachsang is de eigenaar van drie kerkgebouwen, namelijk in de dorpen Boazum, Lytsewierrum en Wiuwert. Een vierde kerk is niet ons eigendom maar wordt gehuurd van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerkdiensten van De Slachsang worden per toerbeurt in deze vier kerken gehouden waarbij voor Britswert een uitzondering geldt omdat hier in de winterperiode geen diensten worden gehouden. Een vijfde kerkgebouw binnen onze grenzen is die van Easterwierrum. Deze is in 2010 gesloten en verkocht. Hier vinden sindsdien geen vieringen meer plaats.

Hoe zijn wij georganiseerd?
Waar onder de vlag van de Streekgemeente sprake was van drie afzonderlijke 'kleine' kerkenraden met hun eigen bevoegdheden, is na de fusie sprake van één kerkenraad. Deze vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, waar naast de voorzitter en scriba ook de predikant deel van uitmaakt. Daarnaast vergaderen zowel de kerkrentmeesters als de diakenen tussentijds in aparte bijeenkomsten waarin taakspecifieke onderwerpen aan bod komen.

Communicatie
Onze gemeente heeft een website, namelijk https://deslachsang.nl. Op deze website worden verschillende zaken bekendgemaakt, zoals bijvoorbeeld de kerkdiensten, het winterwerk en de collectedoelen. Maar ook de verplichte formele zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met onze ANBI-status kunnen hier worden gevonden. Voor mededelingen rondom lopende zaken en het omtinken binnen onze gemeente wordt ons kerkblad De Frissel gebruikt. Dit kerkblad wordt in samenwerking met de Protestantse gemeente Scharnegoutum/Loënga c.a. uitgegeven.

Onze visie op 'Meiinoar' kerk-zijn
Samen zijn we de kerk en maken we de kerk. Om dit inzichtelijk te maken hebben wij onze visie gefundeerd op twee pijlers, namelijk:

1. Verdieping;
2. Verbinding - Omtinken.

De pijler 'verdieping' zorgt (kortweg) voor de geestelijke inspiratie.
De pijler 'verbinding/omtinken' zorgt voor de gemeenschapszin, het gemeente zijn.

In dit beleidsplan hebben we op hele concrete wijze willen aangeven op welke wijze we hieraan de komende jaren invulling willen geven. Daarom worden er per pijler een aantal beleiduitgangspunten genoemd, namelijk Vieringen, Jeugdwerk, Diaconaat, Pastoraat en Beheer. Achter deze beleidsuitgangspunten hebben we concrete voorbeelden genoemd hoe hieraan handen en voeten gegeven kunnen worden. De input daarvan is veelal gehaald uit de gemeenteavond van 29 november 2022. Dit is zeker geen limitatieve lijst van concrete voorbeelden, ruimte voor nieuwe ideeën zal er altijd blijven. De twee pijlers, Verdieping en Verbinding - Omtinken, worden hieronder in tabelvorm weergegeven.
 
Verdieping
 
  Verdieping Activitweit
 Vieringen 
 • Verdiepend gesprek n.a.v. de overweging van de predikant (gestructureerd 'neipetear')
 • Koffie drinken
 • Na of tijdens de dienst gelegenheid geven tot interactie
 Jeugdwerk 
 • Binnen de ongedwongen activiteiten een vertrouwelijke sfeer creëren waarin plaats is voor een gesprek met actuele onderwerpen die binnen de leeftijdsgroep spelen
 • Dus eerst verbinding, dan verdieping.
 • Thema dienst: uitvlieg dienst voor de zomervakantie
 • Jop
 • Gezinsdienst
 • Jongeren bezoeken oudweren
 Diaconaat 
 • Mensen bewust maken van het armoede beleid.
 • Dichtbij en over de grens.
 • Helpen van degene die geen helper heeft.
 • Thema dienst
 Pastoraat 
 • Bezoekwerk predikant
 • Pastoraal medewerker
 • Winterwerk
 • Gespreksgroepen
 • Structuur aan brengen door middel van een namenlijst
 • Mediteren
 • Filosoferen
 Beheer 
 • Wat doet de kerk voor de wereld, milieu/groene kerk?
De te stellen vragen zijn:
 • Wat voor rentmeester wil je zijn?
 • Hoe sta je in de dorpen?
 • Draait alles om geld?
 • Via de pachters natuurbeheer mogelijk maken.
 • Vluchtelingenwerk
 • Investeer in het gemeentewerk
 
Verbinding - Omtinken
 
  Verbinding - Omtinken Activiteit
 Vieringen 
 • Buiten de kerkdienst om ontmoetingsmomenten
 • Samen eten
 • Paasvuur
 • Kerstviering
 • Kuiertocht
 • Boottocht
 • Muziuekdienst
 • Startsnein
 • Schaal van licht
 • Gezamenlijke voorbeden met kaarsje aansteken
 Jeugdwerk 
 • Jeugd voelt zich veilig
 • Ongedwongen Ontmoeting
 • Laagdrempelig
 • Basisschool erbij betrekken
 • Jeugd merkt dat de kerk aan hen denkt
 • Jop
 • Uitjes
 • Kerststukjes/kaarten
 • Palmpasenstokken maken
 • Actie schoenendoos
 • Heitje voor karweitje
 • Roos uitdelen aan de examenkandidaten ter bempoediging
 • Themadiensten voor basisschool / middelbareschool
 Diaconaat 
 • Mensen bewust maken van het armoedebeleid
 • Het laatste vangnet
 • Helpen wie geen helper heeft
 • Gebruik sociale media en/of dorpskrant
 • Collectedoelen niet alleen voor de kerkgangers
 • Heitje voor karweitje
 • Actie schoenendoos
 Pastoraat 
 • Bezoekwerk uitbreiden
 • Dorpsgenoten bij betrekken
 • Scharnierpunten: verhuizing/geboorte
 • Omtinkers
 • Voor meer structuur een namenlijst bijhouden
 Beheer 
 • Zorgen dat de verbinding mogelijk wordt gemaakt
 • Activiteiten financiëel ondersteunen
terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.