PKN
Protestantse gemeente De Slachsang
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad van de Slachsang wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters van de drie dorpskernen, de voorzitter en de scriba. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is er niet alleen aandacht voor kerkelijke aangelegenheden die de hele Slachsang aangaan, maar wordt er ook nieuws uit de verschillende dorpskernen uitgewisseld.

 

Ouderlingen

Samen met de predikant zijn de ouderlingen verantwoordelijk voor het pastoraat binnen de gemeente. Zij bezoeken de gemeenteleden bij blijde en droevige gebeurtenissen. Door het bezoekwerk én door het organiseren van verschillende activiteiten proberen de ouderlingen voeling te houden met de gemeente en op de hoogte te blijven van wat er leeft. Daarnaast zijn de ouderlingen, samen met de predikant, verantwoordelijk voor de eredienst.

 

Diaconie

De diaconie richt zich op het helpen van mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen, zowel in de eigen gemeente als daarbuiten. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn, worden o.a. verkregen door te collecteren tijdens de kerkdiensten. De diaconie probeert niet alleen in financiële behoeften te voorzien, maar ook in sociale behoeften. Zo organiseert zij elk jaar een Kerstmiddag voor 50-plussers. Daarnaast zorgt de diaconie voor bloemen in de kerk tijdens de diensten. Deze worden na afloop van de dienst door vrijwilligers bezorgd bij zieken, jarigen boven de 65 jaar e.d.

Behalve aan vaste doelen wordt er ook enkele malen per jaar geld overgemaakt aan verenigingen en instellingen in ons land die daarvoor een aanvraag hebben ingediend.

 

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiën en bezittingen van de kerken. Zij moeten zorgen voor het onderhoud van het kerkgebouw, voor de salarissen van de predikant, de koster en de organist en voor de financiering van het kerkenwerk. Daarbij zijn zij verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. 

De inkomsten van het college van kerkrentmeesters bestaan uit de opbrengst van collectes in de kerkdienst en uit vaste vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, toegezegd via de actie Kerkbalans.

 

Voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen van moderamen en kerkenraad

 

Scriba / Contact

De scriba verzorgt agenda en verslag van de vergaderingen en is het adres voor alle correspondentie.
 

De scriba is bereikbaar per e-mail  : scriba@deslachsang.nl
                                  postadres  : PKN gemeente De Slachsang
                                                    De Strikel 14, 8604 VV Sneek
                                  telefonisch : 0515 - 756 090

 

terug
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.